Πρόγραμμα ¨ΓΕΦΥΡΑ¨

Προστασία Πρώτης Κατοικίας (ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ) image
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από τις 3 Αυγούστου 2020 οι πολίτες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό μπορούν να ωφεληθούν μέσω της επιδότησης του δανείου τους με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4714/2020.

Το γραφείο μας ως σύμβουλοι αναλαμβάνει την αίτηση και την πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών ως προς την ολοκλήρωση του σταδίου ένταξης στην επιδότηση δόσης δανείων με υποθήκη ή προσημείωση την πρώτη κατοικία

Καλέστε στο 210-7483394 για να κλείσετε το ραντεβού σας ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

Δικαιούχοι Προγράμματος

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας – κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας: Για τη λήψη της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά / αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: 
1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν. 
2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία. 
3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid - 19. Ειδικότερα εντάσσονται: · Φυσικά πρόσωπα άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη · Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. των μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020), ως εξής: 
I. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό έως 1.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%) 
II. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) 
III. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%) · 
Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019). · 
Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. · 
Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». · 
Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.
· Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά με Κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση. 
4. Να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο Κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα. 
5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων: · Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία · Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς · Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων · Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Σημείωση: Εάν έχει υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής και παραιτηθεί, τότε είναι επιλέξιμος για το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ». 
6. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία. 
7. Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, ως εξής: Κατηγορία Α: εξυπηρετούμενα δάνεια (συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που ρυθμίστηκαν στο παρελθόν και παραμένουν εξυπηρετούμενα) και που δεν έχουν καθυστέρηση πληρωμής άνω των 90 ημερών: · η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ · το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα · το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ · οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ · η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ · η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.