1

Έναρξη Δραστηριότητας

Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.

2

Προσωπικό Επιχείρησης

Το προσωπικό (για το 2019) να μην ξεπερνάει τους 50 εργαζόμενους.

3

Μείωση Κύκλου Εργασιών

Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 - 30/6/2019) του 2019.

4

Έξοδα χρήσης 2019

Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 10.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης]

5

Διατήρηση αριθμού εργαζομένων

Για το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

6

Επιλέξιμο ΚΑΔ

Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας