1 λεπτά ανάγνωσης
Μεταβίβαση Αυτοκινήτου Θανόντα στην σύζυγο και τέκνα.Όλη η διαδικασία

Αναλυτικά θα περιγράψουμε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι εγγύτεροι συγγενείς για να μεταβιβαστεί το όχημα σε αυτούς


  1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
    Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αποδοχή κληρονομιάς για το αυττοκίνητο μόνο και όχι για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία λόγω χρόνου και μεγάλης γραφειοκρατίας θα ζητήσετε αρχική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς
  2. Θα προσκομίσετε στον/στην Συμβολαιογράφο Αντίγραφο Αδείας Αυτοκινήτου, Πιστοποιητικό Εγγυτέρων ΣυγγενώνΛηξιαρχική πράξη Θανάτου και Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης από το Ειρηνοδικείο όπου ανήκει κατά την τελευταία δηλωμένη κατοικία και Ταυτότητς κληρονόμων(Πατήστε πάνω στα δικαιολογητικά για να δείτε οδηγίες)
  3. Ο/Η Συμβολαιογράφος θα συμπληρώσει το έντυπο αποδοχής κληρονομιάς με τα στοιχεία αυτοκινήτου και τα ποσοστά που μεταβιβάζονται
  4. Στην συνέχεια επισκέπτεστε την Εφορία όπου άνηκε ο Θανών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μητρώου και δηλώνετε τους εγγύτερους συγγενείς με τα έγγραφα Δ210, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (Δείτε εδώ την διαδικασία)
  5. Έπειτα κατά την ολοκλήρωση της εργασίας στο μητρώο επισκέπτεστε το τμήμα κεφαλαίου ή πρωτόκολλο την αποδοχή κληρονομιάς και όλα τα έγγραφα που διαβιβάσατε στο μητρώο
  6. Στην συνέχεια μόλις αναρτηθεί η δήλωση κληρονομιάς στον προσωπικό σας λογαριασμό taxis θα προσκομίσετε πάλι στο πρωτόκολλο το πιστοποιητικό του άρθρου 105 όπου με αυτό θα μεταβιβάσετε την άδεια στο Υπουργείο μεταφορών ή ΚΕΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η GOV.GR