3 λεπτά ανάγνωσης
Δικαιολογητικά για δήλωση θανάτου στην εφορία – Διακοπή ΑΦΜ φυσικού προσώπου


Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία.Πατήστε εδώ

Για Φορολογική Δήλωση Θανόντα πατήστε εδώ

  1. Έντυπο Δ210 – μεταβολής ατομικών στοιχείων θανόντος
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Να έχει εκδοθεί εντός τριών Μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών)
  3. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων (εγγυτέρων) συγγενών
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  5. Εξουσιοδότηση ηλεκτρονικά στο gov.gr αν δεν πάει ο νόμιμος κληρονόμος

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών μπορείτε να τα παραλάβετε με τη αίτηση από το Δήμο ή τα ΚΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης εκδίδεται μετά από αίτηση στο Πρωτοδικείο ή ηλεκτρονικά μέσω του solov.gr.Μπορείτε να δείτε την διαδικασία εδώ

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, χρειάζεται ακριβές αντίγραφο της και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από την ήδη δημοσιευμένη χρονικής διάρκειας εντός 2 μηνών.

Προσοχή όταν δηλώνεται στην εφορία θάνατος συζύγου (άνδρα), η χήρα σύζυγος θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση προσωπικού κλειδαρίθμου (εάν δεν έχει). Καθώς η φορολογική δήλωση υποβάλλεται πάντα από τα στοιχεία του άνδρα, ίσως δε χρειάστηκαν ποτέ ατομικοί κωδικοί πρόσβασης

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/ΑΑπαραίτητα ΔικαιολογητικάΚατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1ΑίτησηΚατάθεση από συγγενικό πρόσωπο
2Ληξιαρχική πράξη ΘανάτουΚατάθεση από συγγενικό πρόσωπο
3Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων ΣυγγενώνΚατάθεση από συγγενικό πρόσωπο
4Πιστοποιητικό περι μη Δημοσίευσης ΔιαθήκηςΚατάθεση από συγγενικό πρόσωπο
5Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης (εάν υπάρχει)Κατάθεση από συγγενικό πρόσωπο

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/ΑΒήμα ΔιαδικασίαςΕμπλεκόμενος ΑρμόδιοςΧρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1Κατάθεση αίτησης στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ.Υπάλληλος γραφείου Μητρώου3 λεπτά
2Έλεγχος δικαιολογητικώνΥπάλληλος γραφείου Μητρώου5 λεπτά
3Πρωτοκόλληση αίτησηςΥπάλληλος γραμματείας2 λεπτά
4Έκδοση αντιγράφου μεταβολώνΥπάλληλος γραφείου Μητρώου2 λεπτά

 

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών εκδίδονται από

τον αρμόδιο Δήμο του θανόντα. Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το

αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο. Το πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης από το συμβολαιογράφο ή αρμόδιο πρωτοδικείο.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.