ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΟΝΤΑ


40 

ΕΦΟΡΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ: *
username taxis Θανόντα: *
password taxis Θανόντα: *
Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων: *
Βεβαίωση τόκων τραπέζης: *

Μάθε Περισσότερα


Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την δήλωση είναι


  1. βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
  2. βεβαίωση τόκων από τράπεζα
  3. Βεβαίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών
  4. Χειρόγραφες αποδείξεις όπου απαιτούνται
  5. Πιστοποιητικά όπου απαιτούνται και συμπληρώνονται αντίστοιχοι κωδικοί

Η δήλωση αποστέλλεται με συστημένο φάκελο στην εφορία του Θανόντα από τον κληρονόμο ο οποίος; θα πρέπει να έχει δηλωθεί μετά τον Θάνατο