17 λεπτά ανάγνωσης
07 Apr
07Apr

Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση, για τους πληττόμενους από τον κορωνοϊό επιστημονικούς κλάδους.


Ι. Ωφελούμενοι


Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους παρακάτω 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:


■ δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

■ μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

■ οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

■ εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

■ ιατροί όλων των ειδικοτήτων

■ ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου


Ειδικότερα, δικαιούχοι συμμετοχής των παραπάνω κλάδων καθίστανται όσοι διαθέτουν στις 20.3.2020, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνεται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω (βλ. VIII. Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ.).

 


ΙΙ. Πρόγραμμα κατάρτισης. Που, πότε και από ποιους θα υλοποιηθεί η δράση


Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:


i. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και


ii. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.


Την υλοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης, αποκλειστικά διαμέσου ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης.


Η διαχείριση των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος ή από εξουσιοδοτημένους παρόχους κατάρτισης, η συνεχής ενημέρωση των ωφελούμενων για τη δράση, κ.λπ., θα πραγματοποιηθεί μέσω του Π.Σ. Εργάνη στο https://elearning.yeka.gr


Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο έως τις 20.4.2020.


Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων θα αφορά σε δέκα προσδιορισμένα αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση, αρχίζει το αργότερο στις 20.4.2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 30.4.2020. Η προθεσμίες δύναται να παραταθούν.


Η τηλεκατάρτιση μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεών της, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 31.5.2020.

ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

 


ΙΙΙ. Ωφέλεια συμμετασχόντων. Εκπαιδευτικό επίδομα 600€


Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω αυτής ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και εφόσον το επιθυμεί, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιό της.


Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6€ ανά ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 λεπτά.


Το ποσό που θα λάβει θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.


Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις ως εξής:


α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και την είσοδό του στο πρόγραμμα, θα λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 400€ και


β) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα των 200€.

 


ΙV. Διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής, προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της δράσης, βάσει του κύριου Κ.Α.Δ. της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και προκειμένου να συμμετέχει σ’ αυτή θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή, επιλέγοντας αποκλειστικά μια από τις δύο παρακάτω διαθέσιμες διαδικασίες.


► Διαδικασία 1η


Υποβολή «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής» από τον ίδιο


Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει ο ίδιος στο Π.Σ. Εργάνη στην ιστοσελίδα https://elearning.yeka.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει και συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα πεδία.


Η Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή της.


Με την αίτηση συμπληρώνει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, τράπεζα) στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και επιλέγει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί.


Με την υποβολή της αίτησης αποδίδεται αποδεικτικό στο οποίο αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.


Η προθεσμία υποβολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με αυτή τη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

 ► Διαδικασία 2η


Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση μέσω εξουσιοδότησης σε πάροχο


Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή εξουσιοδοτώντας απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του (εφόσον έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Παρόχων της εν λόγω δράσης), προκειμένου αυτός αντί του ενδιαφερόμενου να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. Εργάνη τα παρακάτω στοιχεία του ωφελούμενου:

- Α.Φ.Μ.,

- ονοματεπώνυμο,

- κύριος Κ.Α.Δ.,

- στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, τράπεζας, στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα),

- στοιχεία επικοινωνίας και υποχρεωτικά το e-mail,

- το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί.


Ο πάροχος διαφυλάσσει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης για τον ωφελούμενο.


Η προθεσμία υποβολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με αυτή τη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

V. Υποχρεώσεις ωφελουμένων κατά την κατάρτιση


Ο ωφελούμενος υποχρεούται να απευθυνθεί σε πάροχο κατάρτισης της προτίμησής του, μέσω επιλογής μίας από των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω προκειμένου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Η μη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με υπαιτιότητα του ωφελούμενου επιφέρει τη μη συμπερίληψή του στους δικαιούχους ωφελούμενους της δράσης και τη μη καταβολή της προκαταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματός του (400€).


Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του (200€).


Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να συμπληρώσει, κατά την πρώτη ημέρα της κατάρτισης, σε ηλεκτρονική μορφή, τα απογραφικά στοιχεία εισόδου για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο ν.4624/2019, στο άρθ. 54Α του ν.4314/2014, στο άρθ. 14 του ν.4403/2016 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 


VI. Αντικείμενα τηλεκατάρτισης


Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων προσδιορίζεται στα παρακάτω αντικείμενα:


1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

- Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα

- Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

- Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων o Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές

- Αυθεντικοποίηση & κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής o Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων o Διαδικτυακή συνεργασία.


2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

- Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια

- Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί ορισμοί του ν. 4412/2016

- Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες του ν. 4412/2016

- Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων

- Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

- Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

- Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

- Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους

- Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.


3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

- Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ

- Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

- Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)

- Η έννοια του Search Engine Optimization

- Ηλεκτρονικές συναλλαγές

- Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

- Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.


4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

- Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων

- Επεξεργασία κειμένου

- Υπολογιστικά Φύλλα

- Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

- Παρουσιάσεις

- Βάσεις Δεδομένων


5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

- Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.

- Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο

- Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου

- Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές

- Η έννοια της τηλεργασίας

- Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης


6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

- Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

- Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

- Δημιουργία "πράσινου προφίλ"

- Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα

- Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών

- Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες

- Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων

- Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές

- Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές

- Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ

- Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα

- Συστήματα "έξυπνων" εφαρμογών

- Σύστημα διαχείρισης κτιρίου - BMS


7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

- Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

- Υπηρεσίες Διαδικτύου

- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

- Διαδικτυακή Συνεργασία

- Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη

- Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)

- Πρακτικές DEVOPS


8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

- Το Θεωρητικό πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι

- Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων

- Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές

- Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές

- Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών

- Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων

- Υπηρεσίες Διαδικτύου

- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

- Διαδικτυακή Συνεργασία

- Πληροφορικός Γραμματισμός

- ΤΠΕ στην Εκπαίδευση


9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

- Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.

- Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.

- Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.

- Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.

- Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.

- Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.


10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

- Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων

- SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

- Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης

- Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing

- Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing

- Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media

- Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

- Mobile εφαρμογές

 


VII. Πιστοποίηση κατάρτισης ωφελουμένων


Ο ωφελούμενος με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης ενημερώνει τον πάροχο για την πρόθεση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας που αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησε και ο πάροχος έχει υποχρέωση να διασφαλίσει και διευκολύνει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι εξετάσεις θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής του ωφελούμενου κατά την πρώτη εξέταση.


Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική. Ο ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί.


Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση νια την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος (200€).Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.