20 λεπτά ανάγνωσης
23 Mar
23Mar

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ1 Είμαι επιχειρηματίας στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα ιδοικτήτης καταλύματος συνεχούς λειτουργίας. Λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό, έχωπ ολλούς πελάτες που ζητούν να τους επιστρέψω χρήματα από προκαταβολές για κρατήσεις δωματίων.

Αναφέρομαι σε κρατήσεις οι οποίες έγιναν έως τις 15 Μαρτίου 2020, είτε απευθείας στην επιχείρησή μου είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τι πρέπει να κάνω;


 

Τα ζητήματα που ανακύπτουν λόγω της έκτακτης κατάστασης είναι πολλά και σοβαρά.


Ως προς την ουσία, αυτό που θα πρέπει να διαφυλάξουμε πάνω από όλα είναι το εθνικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

Γιατί μόνον κατ' αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ταχεία ανάκαμψη μόλις ξεπεραστεί η παρούσα κρίση.

Υπ' αυτό το πρίσμα της μακροπρόθεσμης προοπτικής, η γενικότερη παραίνεση είναι να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι κρατήσεις να μετατρέπονται σε ανοιχτές, δηλαδή χωρίς νέα συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάντα με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες σας συναινούν, κάθε κράτηση δωματίου, ιδανικά, θα πρέπει να αναβάλλεται, όχι να ακυρώνεται. Έτσι η Ελλάδα θα περιορίσει τις απώλειες και θα παραμείνει ελκυστικός πόλος φιλοξενίας

για όλο τον κόσμο.

 


- Ωστόσο: Εάν οι πελάτες σας απαιτούν οπωσδήποτε την επιστροφή των χρημάτων τους, συνιστάται και πάλι

η ευέλικτη εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζετε ότι για τις μεμονωμένες κρατήσεις

ισχύει ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (Άρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A'),

και ιδίως τα άρθρα 3 και 8 του Κανονισμού.

 


Σύμφωνα με το άρθρο 3, όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της προσυμφωνημένης περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει τον ξενοδόχο. Το ύψος αυτής της αποζημίωσης ορίζεται στο μισό της τιμής η οποία συμφωνήθηκε για την περίοδο της μη χρήσης του καταλύματος.


Aν ο πελάτης προειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 τουλάχιστον ημέρες πριν, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει άμεσα την προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε.

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 8 ο πελάτης υποχρεούται να διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών.

 


Βάση υπολογισμού είναι η συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.

 


Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία -εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, η οποία όμως θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

 


H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Για τις κρατήσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ισχύουν οι όροι στους οποίους συμφώνησε οκαταναλωτής όταν έκανε την κράτηση -μολονότι  υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τους ειδικούς

όρους της σύμβασης μεταξύ τουριστικού καταλύματος και ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων.


Επίσης, θα πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνεται υπ’ όψη το αν συντρέχουν περιστάσεις οι οποίες μπορεί να συνιστούν ανωτέρα βία, όπως πχ η απαγόρευση εισόδου για τους πολίτες της χώρας προέλευσης του πελάτη.

2 Είμαι επιχειρηματίας στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα ιδοικτήτης καταλύματος συνεχούς λειτουργίας.

Μου ζητούν από Tour Operators και τουριστικά γραφεία επιστροφήχ ρημάτων από ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδίων/εκδρομών, καθώς η διαμονή στο κατάλυμά μου αποτελούσε  μέρος του πακέτου φιλοξενίας. Τι πρέπει να κάνω;


 

Κατ' αρχήν θα πρέπει να επιδεικνύετε κατανόηση και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για την επιστροφή των χρημάτων. Ας επαναληφθεί εδώ ότι το μέλημα όλων μας είναι το ξεπέρασμα της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τόσο από οικονομικής και εμπορικής άποψης, όσο και ως προς τη φήμη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.

Πάντως, στην περίπτωση των «πακέτων», δεν ισχύει η μετάθεση ημερομηνιών εκτός και αν το προτείνει το τουριστικό γραφείο. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (Άρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A'), και ιδίως τα άρθρα 3, 12 και 13 του Κανονισμού.

 


Ειδικότερα, στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συμφωνήθηκε για κάθε μήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωσης.

Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται επί της συμφωνημένης τιμής διανυκτέρευσης και ανέρχεται στο μισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT το οποίο παραμένει ακάλυπτο.


H εν λόγω αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί με την τυχόν προκαταβολή η οποία έχει ήδη κατατεθεί.

 


Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα εξής:

1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των συμφωνημένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι μίας (21) ημερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συμφωνημένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση με VOUCHER ή με ROOMING LIST. 

3) Tα Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό

του συνόλου των συμφωνημένων ALLOTMENTS κατά τη μέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική

περίοδο. Tο ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλόμενους.


Στην περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξιδιωτικός Oργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).

 


Η τελική διευθέτηση εξαρτάται επίσης από τους όρους που έχουν τεθεί σε κάθε συμβόλαιο μεταξύ ξενοδόχου και Tour Operator ή τουριστικού γραφείου.3 Η επιχείρησή μου είναι ταξιδιωτικό γραφείο και έχω πελάτες οι οποίοι μου ζητούν επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδιών ή εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τι πρέπει να κάνω;Το ζητούμενο, όπως και σε κάθε άλλη δυσκολία η οποία εμφανίζεται στην τουριστική αγορά λόγω της πανδημίας, είναι η ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων για την επιστροφή χρημάτων. Προσπαθήστε να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο εξεύρεσης φιλικής λύσης, έτσι ώστε, στο μέλλον οι φιλοξενούμενοι να προτιμήσουν την επιχείρηση αλλά και την Ελλάδα για τις διακοπές ή το ταξίδι τους, ακριβώς επειδή θα εκτιμήσουν τη διάθεση συνεργασίας που επιδείξατε.

Ως προς το νομικό και τυπικό πλαίσιο, για την περίπτωση των ταξιδιωτικών γραφείων ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 7/2018. Δηλαδή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί το οργανωμένο ταξίδι από τον διοργανωτή λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, και το συμβόλαιο δεν προβλέπει την αλλαγή ημερομηνιών, γίνεται επιστροφή χρημάτων μετά από καταγγελία της σύμβασης από τον διοργανωτή.

Ομοίως ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων

περιστάσεων στον τόπο προορισμού, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό.

Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το «πακέτο» φιλοξενίας που είχε αγοράσει.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων για την επιστροφή χρημάτων.

Σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, φιλοξενούμενοι και επιχειρηματίες μπορούν να καταλήξουν σε μια διευθέτηση, η οποία, πέραν της ικανοποίησης του

άμεσου αιτήματος, θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης του ταξιδιού στο μέλλον.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν όσα ορίζει το άρθρο 11 του Π.Δ. 7/2018. Δηλαδή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί το οργανωμένο ταξίδι μετά από καταγγελία της σύμβασης από τον διοργανωτή πριν από την έναρξη του ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ενώ επιπλέον το συμβόλαιο δεν προβλέπει αλλαγή ημερομηνιών, γίνεται επιστροφή χρημάτων από τον διοργανωτή.

Ομοίως ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς χρέωση πριν από την έναρξη του ταξιδιού, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων

περιστάσεων στον τόπο προορισμού, περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό.

Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή κάθε ποσού που κατέβαλε για το πακέτο.
4 Είμαι ιδιώτης και είχα προγραμματίσει οργανωμένο ταξίδι στην Ελλάδα. Έχω ήδη προπληρώσει τα έξοδα σε ελληνικό τουριστικό γραφείο.

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας του COVID-19 είμαι αναγκασμένος να ακυρώσω το ταξίδι ή το έχω ήδη ακυρώσει. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;


 


5 Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυμα.

Οι πελάτες μάς ρωτούν αν μπορούν να κλείσουν μονοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Τι θα πρέπει να απαντούμε;

 


Όχι, δεν μπορούν. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/15.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 860), ισχύει προσωρινός περιορισμός εν όλω του κατάπλου

επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια.


Ο ίδιος προσωρινός περιορισμός ισχύει επίσης για την αποβίβαση επιβατών με οποιονδήποτε τρόπο από τα επαγγελματικά σκάφη θαλάσσιας αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00.6 Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυμα.

Για τις 4.4.2020 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου συνέδριο, όπου θα συναντηθούν 60 άτομα από την Ελλάδα. Πρέπει να ακυρωθεί;


Ναι, πρέπει να ακυρωθεί. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/8.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 726) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων

διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020.7 Είμαι υπεύθυνος σε φορέα εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα/μαρίνας.

Για τις 30.3.2020 έχει προγραμματιστεί να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις μας ιδιωτικό σκάφος αναψυχής από μαρίνα της Σικελίας. Επιτρέπεται;


Όχι, δεν επιτρέπεται. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/15.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 860) ισχύει προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλάσσιων

συνδέσεων με την Ιταλία, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00. Επίσης, με την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/18.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 932) επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια,

προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό.

Ο προσωρινός περιορισμός αφορά επίσης και την με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 και ώρα 07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00.


 


8 Έχω ταξιδιωτικό γραφείο ή τουριστικό κατάλυμα. Οι πελάτες μάς ρωτούν αν μπορούν να πάνε για σκι στο κοντινό χιονοδρομικό κέντρο.


Όχι, δεν μπορούν. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 859) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020.

 


9 Έχω τουριστικό κατάλυμα στην Αττική.

Οι πελάτες μάς ρωτούν αν μπορούν να κολυμπήσουν στην ιδιωτική πλαζ του ξενοδοχείου, ή να κάνουν καταδύσεις αναψυχής στο εξειδικευμένο κέντρο που διαθέτουμε. Eπιτρέπεται;


Όχι, δεν επιτρέπονται. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 859) ισχύει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των

οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/18.3.2020 κ.υ.α. απαγορεύθηκε προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020

 


10 Είμαι επιχειρηματίας και το τουριστικό κατάλυμά μου λειτουργεί 12 μήνες τον χρόνο.

Μπορώ να συνεχίσω κανονικά τη λειτουργία της επιχείρησής μου;


Όχι, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού ότι, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας έως το τέλος Απριλίου 2020. Ισχύει μόνο η υποχρέωση να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η απόφαση θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου. Επιπλέον, και σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα έχει απαγορευθεί η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας:

α) των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 (υπ’ αριθμ.

18152/14.3.2020 κ.υ.α., ΦΕΚ Β’ 857).

β) των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), από 19.3.2020 έως και 30.4.2020 (υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19419/18.03.2020 κ.υ.α., ΦΕΚ 930 Β’).


γ) των χώρων κατασκήνωσης, εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 55.30), των οποίων η λειτουργία απαγορεύθηκε

προσωρινά από 17.3.2020 έως και 31.03.2020 (υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.03.2020 κ.υ.α. ΦΕΚ Β’ 915).

 


11 Είμαι επιχειρηματίας και για το τουριστικό κατάλυμά μου, το οποίο λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και έχει αποφασιστεί να συνεχίσει τη λειτουργία του (ένα ανά νομό).

Μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν το εστιατόριο, το μπαρ, το κομμωτήριο και το γυμναστήριο του ξενοδοχείου;


Τα εστιατόρια και τα καφέ μπαρ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και λαμβάνουν μέτρα αποφυγής συνωστισμού, εξαιρούνται από τη διάταξη της προσωρινής απαγόρευσης από τις 14.3.2020 έως και 27.3.2020. Αντίθετα, απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία των κομμωτηρίων και των γυμναστηρίων εντός ξενοδοχείων από τις 14.3.2020 έως και 27.3.2020.

 


12 Έχω ταξιδιωτικό γραφείο και θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει μέριμνα για την οικονομική ενίσχυση των τουριστικών γραφείων λόγω μεγάλης μείωσης του τζίρου.
Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια υπουργεία. Οπωσδήποτε, όμως, εξετάζονται μέτρα στήριξης, διευκολύνσεις κ.λπ. στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της κυβέρνησης. Πιστεύουμε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις γι' αυτά τα μέτρα ανακούφισης, όχι μόνο των ταξιδιωτικών γραφείων αλλά για κάθε επιχείρηση και εργαζόμενο που πλήττεται από την τρέχουσα κρίση.


 13 Όσοι έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό θα μπαίνουν σε κατ’ οίκον καραντίνα για 14 ημέρες.

Τι γίνεται με αυτούς που πρόκειται να διαμείνουν σε τουριστικά καταλύματα τα οποία θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν (1 ανά νομό);


Μετά από την επιστροφή τους από οποιονδήποτε προορισμό, όλοι οι ταξιδιώτες τίθενται σε υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες. Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες πριν και μετά από το ταξίδι να ενημερώνονται από τον ΕΟΔΥ (1135, 210-5212054) για την εξέλιξη της νόσου και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για όσους ταξιδεύουν, όπως αυτές είναι ροσβάσιμες στο διαδίκτυο. Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν. Ας διευκρινιστεί επίσης ότι το μέτρο της καραντίνας για τους ταξιδιώτες αποτελεί σύσταση. Συνεπώς, οι ταξιδιώτες διαμένουν στα τουριστικά καταλύματα, στα οποία έχει επιτραπεί η λειτουργία (ένα ανά νομό) για όσες ημέρες έχουν προγραμματίσει να διαμείνουν και μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όποτε το επιθυμούν. Όταν αναχωρούν, ωστόσο, θα πρέπει να τους υπενθυμίζεται η σύσταση να παραμείνουν σε καραντίνα.

 


14 Είμαι φορέας εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτης επιχείρησης τουριστικού γραφείου/ γραφείου ενοικιάσεως Ε.Ι.Χ., το οποίο συστεγάζεται με εποχικής λειτουργίας τουριστικό κατάλυμα. Μπορώ να εξακολουθήσω τη λειτουργία μου παρά το γεγονός ότι το τουριστικό κατάλυμα πρέπει να παραμείνει κλειστό;


Οι επιχειρήσεις τουριστικού γραφείου και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων/ΚΑΔ των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σύμβαση (τουριστικού καταλύματος με τουριστικό γραφείου/γραφείο εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. χωρίς οδηγό), η εξακολούθηση της λειτουργίας επιχείρησης τουριστικού γραφείου ή εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. εντός καταλύματος του οποίου η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής

συνωστισμού και να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει αναγραφή περί της μη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στην είσοδο αυτού.

 


 


15 Είμαι επιχειρηματίας και στο τουριστικό καταλύμά μου έχει επιβληθεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η απαγόρευση;

Μπορώ να πραγματοποιώ ηλεκτρονικές συναλλαγές, να εκτελώ εργασίες συντήρησης κ.λπ;Θα πρέπει να θυμάστε ότι ο σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων είναι ο περιορισμός της διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19, μέσω της αποφυγής της συγκέντρωσης και συγχρωτισμού ατόμων. Aυτό προκύπτει σαφώς όσα έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί έως τώρα. Επομένως, από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εξαιρούνται δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν στη φυσική υποδοχή και φιλοξενία

πελατών στο χώρο του καταλύματος, εννοείται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας. Ιδίως εξαιρούνται της απαγόρευσης δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

 


 


16 Είμαι επιχειρηματίας και δραστηριοποιούμαι στη διοργάνωση συνεδρίων. Μπορώ να συνεχίσω να διοργανώνω συνέδρια/σεμινάρια που διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. webinars);


Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 915) απαγορεύθηκε προσωρινά η λειτουργία των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). O σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης είναι ο περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι μπορούν να συνεχίζουν να εκτελούνται δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των διοργανωτών ή συμμετεχόντων.

 Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/47979/syxnes-erwthseis-apanthseis-gia-epixeirhseis-toy-toyristikoy-kladoy

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.