8 λεπτά ανάγνωσης
15 Mar
15Mar

Οι βασικότερες διατάξεις της νέας ΠΝΠ είναι :

 


1. Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης και συγκεκριμένα


α) την αναστολή των διατάξεων περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, για ένα μήνα αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων. Η αναστολή  μπορεί να παραταθεί.


β) Ανακαλείαι η  απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των κατηγοριών της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Η απόφαση δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από:

α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και

β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.γ) Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής.

 

δ) Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

['Aρθρο πρώτο]


 


2) Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής


α) Προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα αποθέματα σε :

α) χειρουργικές μάσκες,

β) αντισηπτικά διαλύματα και

γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.

από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας


Προβλέπονται επισης υψηλά πρόστιμα για την μη συμμόρφωση με την υποχρεώση αυτή καθως και η έκδοση υπ. απόφαση για τον καθορισμών λοιπών λεπτομεριεών.

['Aρθρο δέυτερο]3. Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19


Με απόφαση του υπουργού υγείας θα επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.

Στο ίδιο άρθο ορίζεται η αποζημείωση ότι με απόφαησ θα καθοριστεί εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων για τα αγαθά που θα επιτάσσονται.

['Aρθρο έκτο]


4. Διαδικασία αποδοχής δωρεών.

Προβλέπεται η αποδοχή δωρεών προς το υπουργείο υγείας [άρθρο όγδοο]5. Απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. [άρθρο ένατο]


6. Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας [Αρθρο ενδέκατο]

 


7. Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους [Αρθρο δωδέκατο.]

 


8. Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων. Προβλέπεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Το άρθρο προβλέπει την υποβολή από τις  επιχειρήσεις υπέυθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, και από τους ερργαζόμενους αντίστοιχα υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπ.εργασίας.

Το άρθρο προβλέπει επίσης ποιοι έργαζόμενοι εξαιρούνται, ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες καθώς και το ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστούν με αποφάσεις του υπ. Εργασίας και του υπ.Οικονομικών .

[Αρθρο δέκατο τρίτο]


9. Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού.

[Άρθρο δέκατο τέταρτο]10. Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων. Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κινδυνος διασποράς του COVID-19 και μέχρι έξι μήνες από την δημοσείευση της ΠΝΠ. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. [Αρθρο δέκατο πέμπτο]11. Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

[Άρθρο δέκατο έκτο]


12. Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.

[Άρθρο δέκατο έβδομο]

 


13. Προβλέπεται η έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων.

[Άρθρο δέκατο ένατο]14. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2020.

[Άρθρο εικοστό]15. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) (προσφυγή κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρμοδίων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020.

[Άρθρο εικοστό δεύτερο]16. Ορίζονται οι μηχανισμοί ελέγχου  για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και της συγκεκριμένη πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

[Άρθρο εικοστό τρίτο]17.Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων. Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

[Άρθρο εικοστό πέμπτο]18. Απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

[Άρθρο εικοστό έβδομο]


ΠΗΓΗ: taxheaven

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.