29 λεπτά ανάγνωσης
08 May
08May

ημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α.


Σύμφωνα με την απόφαση:


Άρθρο 1

Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μέσω διαδικτύου


1.    Η βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε μελλοντικούς ασφαλισμένους μη μισθωτούς που απαιτείται για τη Δήλωση Έναρξης ή Επανέναρξης Επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).


2.    Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.


3.    Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη, ή επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν για το τρέχον έτος και υποβάλλουν το αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής Απογραφικής Δήλωσης.


4.    Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.


5.    Εφόσον η ασφαλιστέα δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς ασφάλισης τ. ΟΓΑ, συμπληρώνονται επιπλέον τα στοιχεία της αγροτικής/κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, τα στοιχεία εγγραφής σε σχετικά μητρώα, τα στοιχεία σχετικών βιβλιαρίων και αδειών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας. Επίσης συμπληρώνονται στοιχεία για ενδεχόμενη προηγούμενη, αναδρομική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και για ενδεχόμενη λήψη σύνταξης.


6.    Οι βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, τους ΚΑΔ που δήλωσε και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει

και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.


7.    Οι βεβαιώσεις υποβολής Απογραφικής Δήλωσης χορηγούνται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες μητρώου της ΑΑΔΕ και δεν επέχουν θέση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το περιεχόμενο τους.


8.    Κατ' εξαίρεση βεβαιώσεις υποβολής Απογραφικής Δήλωσης εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6, 7 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 2

Χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας μέσω διαδικτύου


1.    Η βεβαίωση που απαιτείται για τη Δήλωση μεταβολής Επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) .


2.    Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.


3.    Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπληρώνουν/διαγράφουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταβολή (προσθήκη/διακοπή) επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση της άσκησης της δραστηριότητας και υποβάλουν το αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ΑΜΚΑΕΜΑΕΣ που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται. Μόλις υποβληθεί η αίτηση η υπηρεσία ελέγχει εάν ο ασφαλισμένος είναι ασφαλιστικά ενήμερος και εφόσον είναι προχωρεί στην έκδοση της βεβαίωσης.


4.    Οι βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν, τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, τους ΚΑΔ που δήλωσε, το σκοπό της έκδοσης και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.


5.    Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται για τη μεταβολή δραστηριότητας χορηγούνται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες μητρώου της ΑΑΔΕ και δεν επέχουν θέση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.


6.    Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το περιεχόμενο τους.


7.    Κατ' εξαίρεση βεβαιώσεις για μεταβολή δραστηριότητας εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5,6,7 του παρόντος άρθρου.


8.    Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας.


Άρθρο 3

Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής μέσω διαδικτύου


1.    Η βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλισμένους μη μισθωτούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) .


2.    Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.


3.    Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον έχουν κάνει έναρξη στην ΑΑΔΕ και δεν είναι ήδη καταχωρημένοι στον e-Ε.Φ.Κ.Α., και υποβάλουν το αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία χρήζουν τροποποίησης, οι ασφαλισμένοι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.


4.    Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ του και οι ΚΑΔ για τους οποίους έχει ενεργή ασφαλιστική σχέση. Η βεβαίωση δεν επέχει θέση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.


5.    Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. , αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.


6.    Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το περιεχόμενο τους.


7.    Κατ' εξαίρεση βεβαιώσεις εγγραφής εκδίδονται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι πλήρη τα μηχανογραφικά δεδομένα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την αποτύπωση της ασφαλιστικής τους σχέσης. Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μετά τη διόρθωση των δεδομένων.


8.    Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας.


Άρθρο 4

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας μέσω διαδικτύου


1.    Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους μισθωτούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).


2.    Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.


3.    Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλουν το αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι ασφαλισμένοι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.


4.    Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν.


5.    Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.


6.    Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το περιεχόμενό τους.


7.    Κατ' εξαίρεση βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκδίδονται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν εμφανίζεται ή δεν εμφανίζεται ορθά στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα από τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6 του παρόντος άρθρου, αφού ελεγχθούν τα φυσικά παραστατικά και συμπληρωθεί ή διορθωθεί το αντίστοιχο διάστημα ασφάλισης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ».


8.    Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας. Στο διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκδίδονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του ΟΠΣ Ε.Φ.Κ.Α. και την υφιστάμενη μορφή τους.


Άρθρο 5

Υποβολή Απογραφικού Δελτίου μέσω διαδικτύου


1.    Πρόσωπα που επιθυμούν να υπαχθούν στην ασφάλιση στο καθεστώς π. ΟΓΑ και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).


2.    Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην υπηρεσία υποβολής του Απογραφικού Δελτίου, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.


3.    Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΜΚΑΕΜΑΕΣ. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία χρήζουν τροποποίησης, αυτά θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην υπηρεσία.


4.    Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στο Απογραφικό Δελτίο τα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία της εκμετάλλευσης, στοιχεία εγγραφής σε σχετικά μητρώα, στοιχεία σχετικών βιβλιαρίων και αδειών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας. Επίσης συμπληρώνουν στοιχεία για ενδεχόμενη προηγούμενη, αναδρομική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και για ενδεχόμενη λήψη σύνταξης.


5.    Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν για το τρέχον έτος, επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που τους ζητούνται κατά περίπτωση προς τεκμηρίωση των όσων δηλώνουν στο Απογραφικό Δελτίο και υποβάλουν το Απογραφικό Δελτίο, το οποίο επέχει αίτησης υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια οργανική μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης για έλεγχο.


6.    Μετά την επιτυχή υποβολή του Απογραφικού Δελτίου οι ασφαλισμένοι υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης του τ. ΟΓΑ και σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων απογραφής οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.


7.    Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Απογραφικού Δελτίου ορίζεται σε δύο μήνες από την δημοσίευση της παρούσας.


Άρθρο 6

Έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου


1.    Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α.


2.    Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εργοδοτών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Εργοδότες του e-Ε.Φ.Κ.Α.


3.    Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.


4.    Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων οι χρήστες της υπηρεσίας υποβάλουν το αίτημα για χορήγηση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, επιλέγοντας και το σκοπό για τον οποίο θα την χρησιμοποιήσουν.


5.    Εφόσον, κατόπιν των ελέγχων στα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το σκοπό που ζητήθηκε αυτό παράγεται από την υπηρεσία και ο χρήστης μπορεί να το εκτυπώσει. Σε άλλη περίπτωση ενημερώνεται για την οργανική μονάδα στην οποία πρέπει να απευθυνθεί για τη διευθέτηση της οφειλής του.


6.    Όταν, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δύναται να εκδίδεται διαδικτυακά «βεβαίωση Οφειλής», σύμφωνα με όσα προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.


7.    Κάθε αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.


8.    Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τον ΑΜΚΑ του ή τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, τον ΑΦΜ του και την ημερομηνία έκδοσης της αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί δημόσιο έγγραφο που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.


9.    Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας φέρει ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων στους οποίους προσκομίζεται μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα και να ανακτούν το περιεχόμενο του.


10.    Με την ίδια διαδικασία εκδίδεται και το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε περίπτωση Αναπόγραφου Εργοδότη. Κατ' εξαίρεση αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).


11.    Τα αποδεικτικά αυτά εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6, 7, 8, 9, 10 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 7

Πιστοποίηση φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων για έκδοση βεβαιώσεων και αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακά.


1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. πιστοποιεί τους Φορείς, τις Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα, που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Φ.11321/25754/1695/30122011 (Β' 3127), καθώς και λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήματα μέσω διαδικτυακού τόπου του Φορέα και να λαμβάνουν αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τις βεβαιώσεις της παρούσας που αφορούν τους συναλλασσόμενους με αυτούς.


2.    Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν πιστοποίηση είναι:

α) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

β) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαιώσεων της Παρούσας.

γ) Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.

ε) Η Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που συνάπτει ή ανανεώνει συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.


3.    Για την πιστοποίηση των ανωτέρω Φορέων, Υπηρεσιών ή των Προσώπων υποβάλλεται αίτηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που περιλαμβάνει τον τίτλο της υπηρεσίας, τις διατάξεις από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση των συναλλασσομένων να προσκομίζουν στην υπηρεσία βεβαιώσεις ή αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, και τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα πιστοποιηθούν καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καθενός στην οποία θα σταλούν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.


4.    Οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για την οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν δηλώσει και η οποία έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία πιστοποίησης τους.


5.    Οι βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκαν, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώρησή τους από τους πιστοποιημένους φορείς ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο. Η οποιαδήποτε διόρθωσή τους καθιστά αυτά άκυρα και χωρίς καμία αποδεικτική ισχύ.


6.    Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τηρείται ηλεκτρονικά ιστορικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των χρηστών. Από το αρχείο αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, σε κάθε περίπτωση ελέγχου, εάν υπεβλήθη αίτηση, εάν εκδόθηκε βεβαίωση ή αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή αν εστάλη απάντηση στους ενδιαφερόμενους.


7.    Οι υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εντολές ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας και βεβαιώσεων, που έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου και χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα.


8.    Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλει την κατά τα ανωτέρω Πιστοποίηση Φορέα, Υπηρεσίας ή Προσώπου, αν διαπιστωθούν, μετά από έλεγχο, παραβάσεις των διατάξεων της παρούσης. Η απόφαση για αναστολή της πιστοποίησης εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α.


Άρθρο 8

Διαλειτουργικότητα


Εντός διμήνου από την έναρξη λειτουργίας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρούσας διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποδομή απευθείας διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, ώστε να είναι εφικτή η απευθείας ηλεκτρονική λήψη των στοιχείων των βεβαιώσεων και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.


Ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των εισαγόμενων στοιχείων των ασφαλισμένων γίνονται όπου χρειάζεται, με τους αντίστοιχους φορείς με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Όπου δεν υπάρχει η υποδομή διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα φορέων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα, θα διατεθεί εντός διμήνου από την έναρξη κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρούσας.


Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των προθεσμιών των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.