Διεκπεραίωση Υπηρεσίας


40 

Υποκατάστημα ΕΦΚΑ: *
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΚΕΤΟΥ: *
Έντυπο βιβλιαρίου Τραπέζης: *
Ληξιαρχική πράξη Γέννησης: *
Βεβαίωση εργοδότη (Δείτε πληροφορίες): *

Μάθε Περισσότερα


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να ανεβάσετε είναι

  1. Αίτηση της ασφαλισμένης 
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο το όνομα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές το IBAN
  4. Βεβαίωση του εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης για όλο το χρονικό διάστημα επιδότησης των εκατόν δεκαεννέα (119) ημερών (πενήντα έξι (56) πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) μετά τον τοκετό)
  5. Βεβαίωση του μαιευτήρα γυναικολόγου από το ΠΕΔΥ ή συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ η κρατικού νοσοκομείου για την πιθανή ημερομηνία τοκετού ή την βεβαίωση πρόωρου τοκετού
  6. Εξουσιοδότηση προς τον διεκπεραιωτή που θα σας σταλούν τα στοιχεία του μετά την υποβολή της φόρμας