1 λεπτά ανάγνωσης
Έναρξη επιχείρησης.Δικαιολογητικά στο myaade.gr

Για την έναρξη της επιχείρησης στον διαδικτυακό τόπο της ααδε και μέσω αιτημάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι

1. Έντυπο Δ211.2.
Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Αναγράφεται επί του εντύπου Δ211.: 

α) αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο ο ΑΤΑΚ και ο αριθμός παροχής, 

β) αν ο χώρος είναι μισθωμένος ή παραχωρημένος ο αριθμός υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης. Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο.

3. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

4. Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006).5. Για φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια διαμονής ή το αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα και έχουν δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής που αφορά τη δραστηριότητα αυτή. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή.(βλ. ΠΟΛ.1006/2013, όπως ισχύει).


Έναρξη εργασιών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (πλην αυτών που συστήνονται στην Υπηρεσία Μίας Στασης του ΓΕΜΗ).

1. Έντυπο Δ211.

2. Καταχώρηση του καταστατικού τους στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 
Αναγράφεται επί του εντύπου Δ211: 
α) αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο ο ΑΤΑΚ και ο αριθμός παροχής, 
β) αν ο χώρος είναι μισθωμένος ή παραχωρημένος ο αριθμός υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης.

4. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

5. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2006, όπως ισχύει.

6. Άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για τα αλλοδαπά ΦΠ υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και συμμετέχουν ή εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα. 
(Για ειδικές περιπτώσεις και περισσότερες πληροφορίες βλ άρθρα 4, 5 και 6 της ΠΟΛ. 1006/2013).


Έναρξη εργασιών αλλοδαπών μη φυσικών προσώπων.

1. Έντυπο Δ211.

2. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Αναγράφεται επί του εντύπου Δ211: 
α) αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο ο ΑΤΑΚ και ο αριθμός παροχής, 
β) αν ο χώρος είναι μισθωμένος ή παραχωρημένος ο αριθμός υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης.(Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά βλ. άρθρα 4, 5 και 6 της ΠΟΛ. 1006/2013).