1 λεπτά ανάγνωσης
ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΚΑ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Δικαιολογητικά Έκδοσης Α.Μ.Κ.Α.
1. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε Έλληνες πολίτες ή ομογενείς απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο ταυτότητας (αστυνομικής, ενόπλων δυνάμεων και λοιπών σωμάτων ασφαλείας, ομογενούς) ή ελληνικό διαβατήριο. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους Έλληνες πολίτες, που δύνανται να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δύνανται να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδοθείσα στην Ελλάδα.
3. (α) Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:
(αα) Διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και
(αβ) τίτλος παραμονής στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.
Για τους αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου του ν. 4251/2014 και του ν. 5038/2023, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας αρκεί και μόνον το στοιχείο (αβ).
Για τους δικαιούχους της απόφασης (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (L29/1 της 31.01.2020) ή του Πρωτοκόλλου για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (L444/14 της 31.12.2020),αντί του στοιχείου (αβ) δύναται να προσκομισθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς διαμονής αυτής.
Για τους απασχολούμενους επί πλοίων, εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ' αρ. 4803/13/10η/5.5.2000 κοινής υπουργικής απόφασης, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 1975/1991 (Α' 184), αντί του στοιχείου (αβ), απαιτείται αντίγραφο των οικείων σελίδων του ναυτολογίου, εφόσον τηρείται, ή βεβαίωση πλοιάρχου/κυβερνήτη, αρμοδίως θεωρημένα από Λιμενική Αρχή.
Για τους πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής της παρ. 2 του άρθρου19Α του ν. 4251/2014 (Α' 80) ή της παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α' 80), δεν απαιτείται πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
(β) Γ ια την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ενηλίκους και ανηλίκους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που δύνανται να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:
(βα) Διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ, και
(ββ) τίτλος παραμονής στη χώρα αυτοτελής και προσωποπαγής ή ως μέλος οικογένειας σε ισχύ ή προσωρινό έγγραφο παραμονής σε ισχύ.
Για τους αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου του ν. 4251/2014 και του ν. 5038/2023 τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, αρκεί και μόνον το στοιχείο (ββ).
Για τους δικαιούχους της απόφασης (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (L29/1 της 31.01.2020) ή του Πρωτοκόλλου για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (L444/14 της 31.12.2020), αντί του στοιχείου (ββ) δύναται να προσκομισθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς διαμονής αυτής.
(γ) Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. στο πλαίσιο μετάπτωσης Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ή Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ., σε ασυνόδευτους ή χωρισμένους ανηλίκους, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή άδεια διαμονής άλλου τύπου.
4. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους, οι οποίοι διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας (Μο.Π.Π.) ή σε δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ανηλίκους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη ή υποψήφια θετή οικογένεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 59 του ν. 4939/2022 (Α' 111) για τους ανηλίκους που έχουν εκδώσει ή επίκειται να εκδώσουν Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με την πλήρη καταγραφή τους, και σε ανηλίκους που έχουν τοποθετηθεί στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,απαιτούνται ως δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής και πραγματικής κατοικίας στη χώρα:
(α) Η πράξη τοποθέτησης (εισαγγελική διάταξη, δικαστική απόφαση, βεβαίωση, σύμβαση, πράξη τοποθέτησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου) σε Μο.Π.Π. ή σε δομή φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε ανάδοχη ή υποψήφια θετή οικογένεια ή στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, και
(β) η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών ή στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κατά την κείμενη νομοθεσία ή η έκθεση τοποθέτησης στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
5. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πρόσωπα που επίκειται η συνταξιοδότησή τους ή απονομή ειδικών βοηθημάτων (συντάξεις λόγω θανάτου σε δικαιοδόχους χωρίς Α.Μ.Κ.Α., συντάξεις γήρατος σε ομογενείς εξ Αιγύπτου και Κωνσταντινουπόλεως με ειδικές διατάξεις, διεθνείς συντάξεις, άλλες ειδικές συντάξεις) αποστέλλεται οίκοθεν αίτημα της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων ή άλλου αρμοδίου οργάνου προς την αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία απογραφής του άρθρου 12.
6. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ιδρυτές και μέλη εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α. (κατοικία αιτούντος ή έδρα εταιρείας), το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση.
7. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πρόσωπα του άρθρου 11 του ν. 1276/1982 (Α' 100) υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά υπαγωγής στο ανωτέρω άρθρο.
8. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε διπλωμάτες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών τρίτων χωρών σε Πρεσβείες και Προξενεία στην Ελλάδα και μέλη οικογενείας αυτών, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής στη χώρα, η διπλωματική ταυτότητα που εκδίδεται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
9. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών του άρθρου 422 του ν. 4781/2021, εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης αποστέλλεται αίτημα στον e-ΕΦΚΑ από την αρμόδια Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο περιλαμβάνει τη σύμβαση εργασίας, την αίτηση υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας και τα δικαιολογητικά της παρ. 1.
10. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε αξιωματούχους και υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας τους, όπως προσδιορίζονται στις εν λόγω συμφωνίες έδρας, χωρίς υπαγωγή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, απαιτούνταιως δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής στη χώρα, η άδεια διαμονής και η σύμβαση εργασίας που αποδεικνύει τη συνεργασία με τον οργανισμό.Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α της παρούσας κατηγορίας.
11. Πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, απαιτείται για όλες τις κατηγορίες:
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα απογραφικά στοιχεία του άρθρου 12, εκτός από τους δικαιούχους των παρ. 3γ και 4 και τους δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας. Δεν απαιτούνται τα ανωτέρω έγγραφα σε περίπτωση που τα απογραφικά στοιχεία του άρθρου 12 προκύπτουν από την ταυτότητα, το διαβατήριο ή την άδεια διαμονής, εκτός εάν απαιτείται απόδειξη συγγενικού δεσμού.
(β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) υποχρεωτικά για ενηλίκους, πλην εκείνων της παρ. 8, και για ανηλίκους εφόσον έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης απόδοσης.