1 λεπτά ανάγνωσης
14 Nov
14Nov

ΕπιμέλειαΕπιστημονική ομάδα Taxheaven
Με κατάθεση νέας τροπολογίας στη Βουλή, επέρχονται σημαντικές μεταβολές σε ό,τι αφορά στη μείωση μισθωμάτων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις αναλυτικά προβλέπονται τα ακόλουθα (σ.σ. αναμένεται η ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων και η δημοσίευσή του νόμου στο Φ.Ε.Κ). Ας δούμε αναλυτικά τις αλλαγές που προτείνονται:

1. Προαιρετική μείωση 30%- Οκτώβριος 2020
Η προαιρετική μείωση ενοικίων κατά τουλάχιστον 30% σταματάει τον Οκτώβριο 2020. Οι αποφάσεις για την προαιρετική μείωση ενοικίων μέχρι σήμερα είναι οι εξής:- Για το μήνα Σεπτέμβριο: Α.1213/2020- Για το μήνα Οκτώβριο: Α.1225/2020Η τροπολογία προβλέπει την περαιτέρω έκδοση κανονιστική απόφασης/αποφάσεων για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς προαιρετικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 έτσι ώστε να καλυφθούν και οι νέες περιπτώσεις.

Η προαιρετική μείωση ενοικίων κατά τουλάχιστον 30% για τον Οκτώβριο 2020
α) Επεκτείνεται για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
β) Δίνεται δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος. ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή, ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε με πρόβλεψη εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή).
2. Υποχρεωτική μείωση 40% - Οκτώβριος 2020
Για το μήνα Οκτώβριο 2020 υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% δικαιούνται:
α) Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους.Σημείωση: Σε επίπεδο «πολύ υψηλό» εντάχθηκε η Π.Ε. της Κοζάνης από 16/10/2020 και είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα η οποία έχει συμπληρώσει 14 ημέρες μέσα στον Οκτώβριο στο επίπεδο αυτό.
β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, εργαζόμενους ή συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις οι οποίες κηρύχθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.Σημείωση: Σε επίπεδο «πολύ υψηλό» εντάχθηκε η Π.Ε. της Κοζάνης από 16/10/2020 και είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα η οποία έχει συμπληρώσει 14 ημέρες μέσα στον Οκτώβριο στο επίπεδο αυτό.
γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.Σημείωση: Σε επίπεδο «πολύ υψηλό» εντάχθηκε η Π.Ε. της Κοζάνης από 16/10/2020 και είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα η οποία έχει συμπληρώσει 14 ημέρες μέσα στον Οκτώβριο στο επίπεδο αυτό.
Μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου προβλέπεται η έκδοση κανονιστική απόφασης για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο 2020.


3. Υποχρεωτική μείωση 40% - Νοέμβριος 2020Για το μήνα Νοέμβριο 2020 υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% δικαιούνται:
α) Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, (συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων)ήσε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ' εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους
β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.
γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
δ) Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, καθώς και για τους συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή
Μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου προβλέπεται η έκδοση κανονιστική απόφασης για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα, ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2020.
4. Μέτρα για τους ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα)Από το μήνα Νοέμβριο τροποποιείται η διάταξη για τη μείωση της οικονομικής απώλειας των εκμισθωτών από την υποχρεωτική μείωση ενοικίων.Πλέον θα προβλέπεται αντί της έκπτωσης που ίσχυε η καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου εισοδήματος της Α.Α.Δ.Ε. ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων.
Θυμίζουμε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά στα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, για την κύρια κατοικία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω του κορωνοίού COVID-19 και για τη φοιτητική κατοικία-τέκνου-εξαρτώμενου μέλους τους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.