1 λεπτά ανάγνωσης
25 Feb
25Feb

Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία -Προσθήκη στο άρθρο 20 ν. 2948/2001
1. Μετά τον πίνακα τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων της υποπερ. δ' της περ. Α' της παρ.
1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α'242), προστίθενται νέες υποπερ. δΓ και δ2' ως εξής:
«δΐ) Εξαιρετικά για <ο έτος 2021, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Κατηγορία θέσεις καθήμενων τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
ΤουριστικάΑ' έως 40 215Β' 41 και άνω 300
δ2) Εξαιρετικά για το έτος 2021, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ' (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .»

Παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από τα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού του κορωνοϊού COVID-19, να καταβάλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας αντίστοιχα με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία.Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ελάφρυνση μέσω των μειωμένων τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που δεν μπορούν λόγω της λήψης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 να δραστηριοποιηθούν οικονομικά.


Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών-Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4753/2020
Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 (Α' 227) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 και καταβάλλονται δυνάμει της υπ' αρ. 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β' 2270), είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
2. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγούνται ως αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α'148) όπως ισχύει, στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α' 198), είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.»

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.