1 λεπτά ανάγνωσης
24 Jul
24Jul

Δικαιούχοι:

Λαμβάνοντας υπόψη την με α.π. 9022/17.6.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 2393) Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και τα οριζόμενα στην με α.π. 9126/17.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ) Δημόσια Πρόσκληση προς Δικαιούχους και Παρόχους Καταλυμάτων για το Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων των δικαιούχων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr :


Α. Πίνακας προσωρινού Μητρώου Αιτήσεων Δικαιούχων - Ωφελουμένων 

Β. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Μόλις ανοίξετε το αρχείο excel λόγω πολλών δεδομένων θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση εύρεση στο αρχείο..Αυτό γίνεται στην επιλογή Κεντρική-->Εύρεση & Επιλογή.Προσοχή!! Αναζητήστε τα 4 τελευταία ψηφία του αφμ ή ΑΜΚΑ ή τον αριθμό αίτησης


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Οι τελικοί δικαιούχοι θα βγούνε με κλήρωση..Δεν σημαίνει ότι ωφελούμενοι στον Πίνακα είναι και δικαιούχοι του προγράμματος

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.