6 λεπτά ανάγνωσης
30 May
30May

Άρθρο 4
Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων µελών – φοιτητών και µισθώσεων ναυτικών για τον µήνα Μάιο 2020

1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθίσταται από τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ ως εξής: «Άρθρο δεύτερο Μείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων και µισθώσεων κύριας κατοικίας 

1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Τέλος χαρτοσήµου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του µισθώµατος που προκύπτει από την ανωτέρω µερική καταβολή.
Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης εις βάρος του µισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, µέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών αναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

 Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες. 

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζοµένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόµενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συµβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης ως µισθωτής, να συνδεόταν µε σχέση εργασίας µε την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρµογής των ειδικών και έκτακτων µέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19. 

3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην παρ. 1. 

Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, µέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών αναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες. Τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζοµένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. 4. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.».

Κατεβάστε το απόσπασμα από την ΠΝΠ
k-pandemia-apospasma-pap.pdf

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.