2 λεπτά ανάγνωσης
05 Jun
05Jun

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

1. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των δικαιούχων ειδικών κατηγοριών όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (1863 Β’) όμοιά της, για όσους δικαιούχους έχουν υποβάλλει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις και κατόπιν των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, εγκρίθηκε και η πληρωμή της θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 5/6/2020. 

2. Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους της ειδικής κατηγορίας λ’ «Εργαζόμενοι, καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον eΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσειςεργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ, κατά τη δημοσίευσης της απόφασης» της με αριθμ. 16073/28722-4-2020 (Β’ 1547) απόφασης όπως ισχύει, παρατείνεται έως και την 11 Ιουνίου 2020.
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων από δικαιούχους όλων των ειδικών κατηγοριών που προβλέπονται στις ανωτέρω αποφάσεις. Σημειώνεται ότι η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ανωτέρω κατηγορία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19. 

3. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπάγονται στις κατηγορίες Α.1. και Α2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1779), δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, δύνανται να τις υποβάλλουν έως και 10/6/2020.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.