1 λεπτά ανάγνωσης
17 Nov
17Nov

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 3η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (16.11.2020)

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

Έναρξη: 23/10/2020, ώρα 13:00

Λήξη: 09/12/2020, ώρα 15:00

Αναλυτικά

Στην τροποποίηση αυτή:

 1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 09/12/2020 και ώρα 15:00.
 2. Προστίθενται οι παρακάτω νομικές μορφές επιχειρήσεων:
 • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.
 1. Γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις που αφορούν τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και τα Ιδρύματα:
  • Στην ενότητα «4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» προστίθεται η κάτωθι παράγραφος: «Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του εντύπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και  του δηλωθέντος ποσού του πεδίου ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘ Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο  με 50%. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στα έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό στο πεδίο ‘‘Ανέγερση ακινήτων’’ τότε αυτό αφαιρείται από το σύνολο των εξόδων του εντύπου Ν.»
  • Στην ενότητα «12.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» και στο σημείο ii των υποχρεώσεων έως 31/12/2021 προστίθεται η παράγραφος: «Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, να αναλώσουν το καταβληθέν ποσό κατά το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 και στο πεδίο ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘ Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019), από τα υπολογίστηκε το ύψος του,»
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (7) του πίνακα προστίθεται η διακριτή περίπτωση:

«Γ. Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και Ιδρύματα

 • Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή)
 • το Έντυπο Ν με αριθμό δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή)

και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές  χρήσεις (2018 & 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.»

 • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στο Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και στο σημείο 17 αυτής προστίθεται η φράση «και Έντυπο Ν ειδικά για την περίπτωση των ΑΜΚΕ και των Ιδρυμάτων)»: Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων (21.10.2020)_16.11.2020

 Υπενθυμίζεται ότι:

 • Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έως και 09/12/2020, ώρα 15:00.
 • Η πρόσκληση της Δράσης, οι τροποποιήσεις της και υποστηρικτικό υλικό βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) στη διεύθυνση: https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/
 • Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: attica-covid@elanet.gr
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.