2 λεπτά ανάγνωσης
15 Apr
15Apr

Από αύριο, 15/04/2020, θα είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων, από τους αιτούντες, σε «Αιτήσεις Ωφελούμενων Τηλεκατάρτισης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α)» και σε «Αιτήσεις Ωφελούμενων από Παρόχους Τηλεκατάρτισης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β)».

Η διόρθωση είναι δυνατή μόνο για αιτήσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί «Δηλώσεις ΚΑΥΑΣ Ωφελούμενων από Παρόχους Τηλεκατάρτισης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β)» μετά τις 12/04/2020.

Εφιστάται η προσοχή:

1. στην ορθή συμπλήρωση στοιχείων και ιδίως στα πεδία IBAN και ΤΡΑΠΕΖΑ προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα που αφορούν στην καταβολή των επιδομάτων κατάρτισης

2. Στην τήρηση των οδηγιών σχετικά με τα απαραίτητα συνημμένα παραστατικά για την υποβολή «Δηλώσεις ΚΑΥΑΣ Ωφελούμενων από Παρόχους Τηλεκατάρτισης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β)» από τα οποία πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία ωφελούμενου (ονοματεπώνυμο ή/και ΚΑΥΑΣ) από τον οποίο προέρχεται και στον οποίο απευθύνονται τα σχετικά e-mails ανάλογα με το είδος της αίτησης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α ή Β).

Επίσης, με την Απόφαση του Υπουργoύ Εργασίας Αρ. Πρωτ. 351/14-4-2020 κοινοποιούνται οι εξής παρατάσεις καταληκτικών προθεσμιών σε σχέση με το πρόγραμα τηλεκατάρτισης μέσω Voucher:

Η Διαδικασία Α, κατά την οποία ο ωφελούμενος συμπληρώνει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

Η Διαδικασία Β, κατά την οποία ο ωφελούμενος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράσημέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται στις 20.6.2020.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.