1 λεπτά ανάγνωσης
13 Apr
13Apr

Ηλεκτρονικό αρχείο εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου (excel) της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 5534/31.03.2021 κ.υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023 ).» (Β’ 1398), το οποίο αποστέλλεται ως συνοδευτικό (σε επεξεργάσιμη μορφή) είτε της ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης, είτε της αίτησης που θα φέρει γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) μαζί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω κ.υ.α. δικαιολογητικά.Στοιχεία επικοινωνίας ΠΥΤ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥE-MAIL
Π.Υ.Τ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣpyta@mthmintour.gr
Π.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣpytatt@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥpytva@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣpyt_patras@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣpytdm@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥpytdod@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥpytep@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣpytthes@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝpytion@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣpytcm@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΚΡΗΤΗΣpytkr@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝpytkyk@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥpytpel@mintour.gr
Π.Υ.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣpytste@mintour.gr
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.