6 λεπτά ανάγνωσης
10 Feb
10Feb


Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

169,95

5,48

54,82

230,25

203,94

6,58

65,79

276,31

258,76

6,58

65,79

331,13

325,65

6,58

65,79

398,02

404,59

6,58

65,79

476,96

548,23

6,58

65,79

620,60

Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

101,97

3,29

32,89

138,15

Προσοχή:

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

99,78

3,29

31,80

2,19

137,06

120,61

3,29

38,38

2,19

164,47

152,41

3,29

38,38

3,29

197,37

191,88

3,29

38,38

3,29

236,84

239,03

3,29

38,38

4,39

285,09

323,45

3,29

38,38

6,58

371,70

Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. 

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής: 

Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)

42,76

51,53

61,40

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής: 

Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)

28,51

33,99

40,57

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.