3 λεπτά ανάγνωσης
03 Jan
03Jan

Κατηγορίες φορολογουμένων που απαλλάσσονται από τη συλλογή αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα 

Σύμφωνα με την περ. Γ΄ της παρ. 6του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις:
1. Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
4. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
7. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
8. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
9. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
10. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).
11. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
12. Οι φυλακισμένοι.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.