1 λεπτά ανάγνωσης
13 May
13May

Υποβολή αιτήσεων την περίοδο 14/5-30/07/2021

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών» για την παροχή κεφαλαίου κίνησης, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 14/5-30/7/2021.Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

 • έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παρακάτω:
  56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
  56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης
  56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
  Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ των υποκατηγοριών
 • έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019.
 • λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • δεν χαρακτηρίζονταν ως προβληματικές την 31/12/2019,
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που έχουν λάβει (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για Αγορές Α’ Υλών

Γ. Ποσό επιχορήγησης, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης

 • Ποσά επιχορήγησης: ίσο με το 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, (πεδίο 500 Ε3 έτους 2019 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών) με μέγιστο ποσό 100.000€.
 • Ποσοστό Επιδότησης: 100%,
 • Διάρκεια υλοποίησης: Η καταβληθείσα επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 1/4/2021 έως 31/12/2021

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.
 • Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από 1/4/2021 έως 31/12/2021. Αυτό αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:
  - 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
  - 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
  - 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
  των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω..
 • Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τις 12/5/2021.
 • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
 • Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.
 • Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019 πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (για τις επιχειρήσεις με φορολογικό έτος από 1/1-31/12).

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΠΗΓΗ:e-forologia.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.