12 λεπτά ανάγνωσης
16 Jul
16Jul

Με τη νέα εγκύκλιο 29262/948/2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4690/2020.


Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη εργαζόμενοι και εργαζόμενες επιχειρήσεων- εργοδοτών των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εντάσσονται στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και καθίστανται δικαιούχοι αναλογίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η.5.2020 μέχρι την ημέρα λήψης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.


Προκειμένου για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων οι εργοδότες υποχρεούνται να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων αυτών σε αναστολή από την επόμενη της λήξης της νόμιμης άδειας και μέχρι την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ημερομηνίες προγενέστερες της 1ης/5/2020 (έναρξη εφαρμογής του άρθρου 34 του ν. 4690/2020). 


Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ' αναλογία των ημερών κατά τις οποίες ε σύμβαση εργασίας των σο άνω εργαζομένων τίθεται σε αναστολή, εντός του διαστήματος από 1ης.5.2020 και μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το οποίο ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ.


Η αποζημίωση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Α. Διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού


Προκειμένου για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4690/2020, πρώτα οι εργοδότες και εν συνεχεία οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ως εξής:


1. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων - εργοδοτών


α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής και των οποίων η αναστολή λειτουργίας συνεχίστηκε με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο ή και τον Ιούνιο που απασχολούν εργαζόμενες και εργαζόμενους που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστά για κάθε μήνα υπεύθυνες δηλώσεις για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους εργαζομένους.


Ειδικότερα:


> Για τον μήνα Μάιο 2020 ο εργοδότης υποβάλλει το «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του ν.4690/2020» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων από 20/7/2020 έως και 27/7/2020 το οποίο περιλαμβάνει:


i) τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020, των οποίων τις συμβάσεις θέτει σε αναστολή,


ii) την ημερομηνία διακοπής της νόμιμης άδειας κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, από την επόμενη της οποίας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή,


iii) το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων. Το διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας μπορεί να ξεκινά από 01.05.2020, ανεξάρτητα από το εάν η νόμιμη άδεια έληξε νωρίτερα και φθάνει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας άρσης της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.


> Για τον μήνα Ιούνιο 2020 ακολουθείται η ήδη υφιστάμενη διαδικασία του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Γ' της ΥΑ οικ. 23102/477/12.6.2020 και υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων έως και 27/7/2020.


Παραδείγματα:


1ο) Περίπτωση εργαζόμενης της οποίας η άδεια μητρότητας έληξε στις 15/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Η εργαζόμενη δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.


- Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω. Η εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.


2ο) Εργαζόμενος του οποίου η άδεια ασθένειας έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Ο εργαζόμενος δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.


- Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω. Ο εργαζόμενος θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.


iv) Στο «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του ν.4690/2020» που αφορά στον μήνα Μάιο 2020, δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου.


β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να την γνωστοποιήσουν στους εργαζομένους τους αυθημερόν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοι να προβούν στην υποβολή της δικής τους υπεύθυνης δήλωσης, εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται κατωτέρω.


2. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού


α. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 1 και έχουν λάβει σχετική γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις - εργοδότες τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μία φορά, έπειτα από την πρώτη σχετική γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις εργοδότες τους, είτε για τον Ιούνιο, είτε για τον Μάιο.


β. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).


γ. Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.


δ. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων υποβάλλονται έως και 27/7/2020.


Β. Ιδιαίτερες περιπτώσεις


Κατά την υποβολή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα διαστήματα αναστολών της εργασιακής σύμβασης που θα δηλωθούν να μην επικαλύπτονται στη συνέχεια από χρονικά διαστήματα άλλων, νεότερων αδειών οι οποίες χορηγήθηκαν μεταγενέστερα.


Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι

εξής:


i) μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας η έναρξη άδειας μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα ή,


ii) μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ,


iii) μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας αναρρωτικής για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα.


Σχετικά με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται προσοχή και να γίνεται συνεννόηση με τις εργαζόμενες, ώστε να μην προκύπτουν επικαλύψεις, δηλαδή να μην δηλωθούν ως διαστήματα αναστολής της εργασιακής σύμβασης διαστήματα νέων αδειών που θα εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.


Παράδειγμα:


Περίπτωση εργαζόμενης η οποία τελούσε σε αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης η οποία έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Η εργαζόμενη δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Στη συνέχεια η εργαζόμενη ξεκίνησε να κάνει χρήση άδειας μητρότητας από τις 28/5/2020. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.


- Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 27/5/2020. Η εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.


Γ. Διορθώσεις- συμπληρώσεις- ανακλήσεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων


1. Οι ως άνω εργαζόμενοι θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των υπεύθυνων δηλώσεών τους έως και 27/7/2020.


2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και λοιπών συναρμόδιων φορέων.
ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.