9 λεπτά ανάγνωσης
01 May
01May

Επίδομα 800 ευρώ μέσα στον Μάιο – Ανοίγουν οι αιτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ (Προθεσμίες: 07/05 – 14/05)

Ορισμένοι εργαζόμενοι θα λάβουν κανονικά το επίδομα 800 ευρώ, ενώ οι νέες κατηγορίες θα πρέπει να κάνουν αίτηση.

Σύμφωνα με πηγές και πληροφορίες, ανοίγουν οι δηλώσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τις 7 έως τις 14 Μαΐου 2020 για 8 ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως δανειζόμενοι εργαζόμενοι.

Οι δικαιούχοι για το επίδομα 800 ευρώ, μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο ΕΡΓΑΝΗ από 7 έως και 14 Μαΐου, στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr, προκειμένου να λάβουν ειδική αποζημίωση – επίδομα 800 ευρώ.


Ποιους θα κάνουν αιτήσεις στο supportemployees.services.gov.gr

Υπεύθυνες δηλώσεις στο upportemployees.services.gov.grθα υποβάλλουν οι 8 ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που δεν «ανιχνεύονται» από το σύστημα και έμεναν έτσι εκτός επιδότησης.

Ανάμεσά τους, ανήκουν και οι εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας, οι δανειζόμενοι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που μεταβιβάστηκε.

Η εγκύκλιος επιχειρεί να επιλύσει ζητήματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται η τρέχουσα κατάσταση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ να μην αποτύπωνε με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση της εργασιακής σχέσης ή και το αντίστροφο, δηλαδή να εμφάνιζε σε τρέχουσα κατάσταση ενεργή σχέση εργασίας, ενώ δεν υπήρχε αυτή πλέον.


Αποτέλεσμα ήταν ότι οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επιχειρήσεις σε λειτουργία με Διπλό Σύστημα από 04/05 – Κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι βγαίνουν σε αναστολή

Υπενθυμίζουμε πως με τη σταδιακή άρση των μέτρων από τις 4 Μαΐου, κάποιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν με διπλό σύστημα, δηλαδή ένα τμήμα των εργαζομένων θα επιστρέφει στην δουλειά του και ένα άλλο τμήμα των εργαζομένων θα μπορεί να τίθεται σε αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Έτσι, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ήταν 800 ευρώ για 45 μέρες, θα υπολογιστεί αναλογικά.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους προσδιορίζοντας την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται.

Επίδομα 800 ευρώ: Οι 8 ειδικές κατηγορίες απασχόλησης που έχουν εντοπιστεί και τακτοποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο είναι οι ακόλουθες:

Α. Μεταβίβαση επιχείρησης, όπου υφίσταται μεταβίβαση επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα και ο εργαζόμενος που απασχολείται σε διάδοχη επιχείρηση/εργοδότη, και του οποίου η σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή.

Β. Μεταφορά προσωπικού, όπου υφίσταται μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση/ εργοδότη (αρχική) σε άλλη επιχείρηση/ εργοδότη (νέα), ο εργαζόμενος ο οποίος ανήκει στο μεταφερόμενο προσωπικό και του οποίου η σύμβαση εργασίας με την νέα επιχείρηση έχει τεθεί σε αναστολή.


Γ. Γνήσιος Δανεισμός, όπου υφίσταται γνήσιος δανεισμός εργαζόμενου από πρώτο εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο εργαζόμενος που απασχολείται στο δεύτερο εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας στον εργοδότη αυτό έχει τεθεί σε αναστολή.

Δ. Απασχόληση μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή.

Ε. Απασχόληση στο παρελθόν μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στο παρελθόν και δεν απασχολείται πλέον σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλο εργοδότη.

ΣΤ. Επίσχεση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, έναντι του εργοδότη του και κατά το χρονικό διάστημα αυτό απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή κατά την χρονική περίοδο αυτή.

Ζ. Υποβολές πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα – Χειρόγραφες υποβολές εντύπων

Η υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις σε πεδία υποβληθέντων εντύπων έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή εσφαλμένων δεδομένων από το υποσύστημα της τρέχουσας κατάστασης. Μια άλλη αιτία που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα είναι η υποβολή χειρόγραφων (εκπρόθεσμων ή διορθωτικών) εντύπων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ο.Α.Ε.Δ. (όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα και είχαν εσφαλμένα καταχωρηθεί σε έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τον φορέα).

Η. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020, δεν ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται.

Επίδομα 800 ευρώ – Διαδικασία αιτήσεων

Για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες απασχόλησης και προκειμένου οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

Α. Σε περίπτωση που γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης

– Υποβολή εκ μέρους της επιχείρησης – εργοδότη του εντύπου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση η επιχείρηση – εργοδότης προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της δήλωσης.

– Υποβολή από τον δικαιούχο εργαζόμενο υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Β. Σε περίπτωση που δεν γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης

– Σε περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης έχει ήδη υποβάλει υπεύθυνη δήλωση τότε μόνο ο εργαζόμενος υποβάλει δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων εντύπων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο είναι από 7/5/2020 έως και 14/5/2020. 

Με πληροφορίες από Έθνος

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.