23 λεπτά ανάγνωσης
17 Jun
17Jun

Αποζημίωση ειδικού σκοπού


1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού:


α) Ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της περίπτωσης α' του άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19,


β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περίπτωσης β' του άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους

534€

ΚΑΔ    

33.15    Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών    534,00

33.16    Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων    534,00

33.17    Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών    534,00

47.78.89.04    Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης    534,00

49.10    Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών    534,00

49.31    Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών    534,00

49.39    Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.    534,00

50.10    Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών    534,00

50.20    Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων    534,00

50.30    Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών    534,00

50.40    Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων    534,00

51.10    Αεροπορικές μεταφορές επιβατών    534,00

51.21    Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων    534,00

52.21.1    Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές    534,00

52.21.21    Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων    534,00

52.21.29.02    Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)    534,00

52.21.29.03    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά    534,00

52.21.29.04    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά    534,00

52.21.29.05    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους    534,00

52.22    Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές    534,00

52.23    Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές    534,00

55.10    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα    534,00

55.20    Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής    534,00

55.30    Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα    534,00

55.90.13    Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα    534,00

55.90.19    Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.    534,00

56.10    Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης    534,00

56.21    Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις    534,00

56.29    Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)    534,00

56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών    534,00

59.11    Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων    534,00

59.12    Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων    534,00

59.13    Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων    534,00

59.14    Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών    534,00

77.11    Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων    534,00

77.21    Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών    534,00

77.29    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης    534,00

77.34    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών    534,00

77.35    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών    534,00

77.39    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα    534,00

79.11    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων    534,00

79.12    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών    534,00

79.90    Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες    534,00

82.30    Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων    534,00

85.10    Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.20    Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.31    Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.32    Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.41    Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.42    Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.52    Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.59    Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση    534,00

85.60    Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες    534,00

88.10    Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).    534,00

88.91    Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών    534,00

90.01    Τέχνες του θεάματος    534,00

90.02    Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος    534,00

90.03    Καλλιτεχνική δημιουργία    534,00

90.04    Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες    534,00

91.01    Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων    534,00

91.02    Δραστηριότητες μουσείων    534,00

91.03    Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών    534,00

91.04    Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων    534,00

92.00    Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21), των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (92.00.13), των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29)    534,00

93.11    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων    534,00

93.12    Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων    534,00

93.13    Εγκαταστάσεις γυμναστικής    534,00

93.19    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες    534,00

93.21    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων    534,00

93.29    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας    534,00

94.99.16    Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις    534,00

96.04    Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01)    534,00

96.09.11.03    Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς    534,00

96.09.11.04    Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς    534,00

96.09.19.02    Υπηρεσίες αχθοφόρων    534,00

96.09.19.04    Υπηρεσίες γευσιγνωσίας    534,00

96.09.19.05    Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας    534,00

96.09.19.06    Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων    534,00

96.09.19.09    Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)    534,00

96.09.19.12    Υπηρεσίες ιερόδουλου    534,00

96.09.19.14    Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου    534,00

96.09.19.16    Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Αλλες εκδηλώσεις)    534,00

96.09.19.17    Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)    534,00

     Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.    534,00


ΠΙΝΑΚΑΣ II ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 300€

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το μήνα Μάιο. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.     

           

ΚΑΔ    

47.19    Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.41    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.42    Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.43    Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.51    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.52    Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.53    Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.54    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.59    Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.61    Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.62.63    Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.63    Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.64    Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.65    Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.71    Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.72    Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.75    Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.76    Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.77    Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.78    Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (48.78.89.04), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.79    Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.82    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

47.89    Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)    300,00

71.20.14    Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών    300,00

77.22    Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων    300,00

85.53    Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών    300,00

88.10.10    Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία    300,00

88.10.11    Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους    300,00

92.00.13    Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο    300,00

92.00.19    Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών    300,00

92.00.29    Αλλες υπηρεσίες στοιχημάτων    300,00

96.02    Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής    300,00

96.04.10.01    Υπηρεσίες διαιτολογίας    300,00

96.09.19.08    Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων    300,00

     Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.