1 λεπτά ανάγνωσης
19 Mar
19Mar

Με το Γενικό Έγγραφο 51994/Σ.16503/11.02.2021 του e-ΕΦΚΑ, δόθηκαν διευκρινίσεις για την παράταση καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018, με ληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της πρώτης δόσης την 30.11.2020.
Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι, οι ως άνω δόσεις εκκαθάρισης εξοφλούνται χωρίς τόκους και νόμιμες προσαυξήσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως την 31.03.2021.
Με την αρ. Δ.15/Δ’/8759/343/9-3-2021 Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ως εξής:- Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 30.06.2021.

- Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.- Οι ανωτέρω δόσεις, έως την νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.


Με το νέο Γενικό Έγγραφο 97788/Σ.31528/2021 του e-ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι:
Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.