1 λεπτά ανάγνωσης
25 Jun
25Jun

Με την ΑΠ: 131644/14-6-2020 κοινοποιούνται οδηγίες σχετικά με την υποβολή ΑΠΔ Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και για την καταβολή των εισφορών.


Το Δώρο Πάσχα 2020 Θα καταχωρηθεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020, σύμφωαν και με όσα ορίζονται στην 21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β΄/3-6-2020) ΚΥΑ.

Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων Α.Π.Δ. θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.


Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04), ενώ, - Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ
0_1688.pdf

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.