6 λεπτά ανάγνωσης
03 Apr
03Apr

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την ημερομηνία που τέθηκε σε αναστολή εργασίας τον εργαζόμενο μέχρι 45 ημέρες (Προσοχή: ο εργαζόμενος απαγορεύεται να εργάζεται εκτός σπάνιων περιπτώσεων με τηλεργασία)
Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να τεθούν σε αναστολή σύμβασης

Μόνο για επιχειρήσεις που έχουνε κλείσει από Δημόσια Αρχή ή πλήττονται βάση του ΚΑΔ τους

  • Όλοι οι εργαζόμενοι με ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξαρτήτως τύπου απασχόλησης (μερικής, εκ περιτροπής, πλήρης)
  • Τυχόν εργαζόμενοι όπου η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση,  
  • Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – εργοδοτών, μπορούν να τίθενται σε αναστολή για  όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
    -  Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και εφεξής είναι άκυρες. 
  • Oι άδειες που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από 29-03-2020. Οι συμβάσεις και των εργαζομένων αυτών τελούν σε αναστολή και δικαιούνται της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. 
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι.και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ειδικών ρυθμίσεων στους επιμέρους Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. 
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ: Κανονικά στην αναστολή εργασίας και συνεχίζει η επιδότηση μετά από 45 ημέρες.
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Στην περίπτωση που επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή ή ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, και εργαζόμενος της είναι σε άδεια ασθενείας, έχω την άποψη ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να τον θέσει σε αναστολή της εργασιακής του σχέσης κατά το χρόνο εκείνο που αναφέρεται στο δικαιολογητικό ασθενείας που έχει προσκομίσει στον εργοδότη του μέσω μέσω του τέως ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και αυτό γιατί το διάστημα ασθενείας που αναφέρεται σε αυτό (το δικαιολογητικό) είναι δεσμευτικό, με συνέπεια να μη μπορεί να τεθεί σε αναστολή η εργασιακή του σχέση κατά το διάστημα αυτό με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε νόμιμη άδεια. Αντίθετα για το μετέπειτα διάστημα, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί από το τέως ΙΚΑ δικαιολογητικό ασθενείας έχω την άποψη ότι μπορεί ο εργοδότης να τον θέσει σε αναστολή της εργασιακής της σχέσης εφόσον βεβαίως η συγκεκριμένη επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή ή ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας. 
  • Εργαζόμενοι που παραμένουν κατ’ οίκον μετά από οδηγίες του ΕΟΔΥ: Ναι μπορούν να τεθούν σε αναστολή σύμβασης εκτός εάν επιθυμούν να εργαστούν μετά την λήξη της καραντίνας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλες οι άδεις άνευ αποδοχών είναι άκυρες


ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: ο εργοδότης δεν μπορεί να την θέσει σε αναστολή της εργασιακής της σχέσης, με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε νόμιμη άδεια εκτός εάν διακόψει την ειδική αυτή άδεια οπότε και δεν θα δικαιούται στην περίπτωση αυτή το χορηγούμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό που χορηγείται μηνιαίως και ισούται με τον νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό των 650,00 €. 

Συντάκτης: AS ACCOUNTING SERVICES

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.