1 λεπτά ανάγνωσης
30 Nov
30Nov

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ30/11/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄55/11-3-2020)
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις Άδειες Ειδικού Σκοπού, έως στις 15.12.2020 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας από 14/9/2020 (έναρξη σχολικού έτους 2020-2021) και έως 30.11.2020.
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ(Α΄55/11-3-2020) &ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ    ΑΠΟ 23/11/2020 ΕΩΣ 15/12/2020


Διαστήματα αδείαςαπό 14/9/2020 (έναρξη σχολικού έτους2020-2021) και έως 30.11.2020


Επισημαίνονται τα παρακάτω:
α. στο πεδίο κανονική άδεια εμφανίζεται πλέον η επιλογή κανονική ή άλλη άδεια


β. Στο έντυπο Ε11.1 καταχωρείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία για το διάστημα από 14/9 έως 30/11/2020. Συνεπώς η ανωτέρω καρτέλα θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού και κανονική άδεια ή/και άλλη άδεια) έχει πάρει για το διάστημα 14/9-30/11/2020, όπου σε κάθε εγγραφή καταχωρείται η ημερομηνία και το είδος της άδειας. - Κατά την υποβολή ελέγχεται η αντιστοίχιση 3+1, δηλαδή 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού στις οποίες αντιστοιχεί μια ημέρα κανονικής άδειας ή άλλη άδεια και


γ. Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Νοεμβρίου υποβάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Δεκέμβριο.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.