ΕΣΠΑ-Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη (ΥΠΑΝΕ 3224/747/Α3/01.06.2021) της Δράσης “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο: 

ΥΠΑΝΕ 3224/747/Α3/01.06.2021 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιλέξιμοι είναι οι κάτωθι ΚΑΔ 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου) 

69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου 

69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο 

69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο 

69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο 

69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 69.10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων 

Εξαιρουμένων των ΚΑΔ : 

69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες 

69.10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 

69.10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών 69.10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών 

69.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες 

69.10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου 

69.10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή 

69.10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου

69.10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας καθώς στην παρούσα Δράση ενισχύονται αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα).

 

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 210-7483394 και email: asgroupconsultants@gmail.com